TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ

20 Kasım 2023
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  ve  Tahsisi Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi mahallelerinde bulunan dalında zeytin tohurunun aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde  şartname  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda KİRA ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ KİRA  LİSTESİ
S.N. İLÇESİ MAHALLE  CİNSİ ADA
/
PARSEL
ALANI
(m²)
KULLANIM ŞEKLİ Muammen
Kira Bedeli (TL) +KDV
 İHALE SÜRESİ  GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDEL (TL) TARİHİ SAAT
1 Koçarlı Çeşme Mah. Zeytin 115/12, 115/79, 115/81, 115/83, 115/92, 135/4, 135/9 4.870,00 Zeytin 80.000+KDV(%1) 3 yıl 2.400 400 6.12.2023 14:00
2 Koçarlı Gaffarlar Mah. Zeytin 130/75, 131/4, 160/7 52.834,04 Zeytin 80.000+KDV(%1) 3 yıl 2.400 400 6.12.2023 14:10
3 Koçarlı Evsekler Mah. Zeytin 107/50, 119/223, 119/225, 119/76,  25.413,40 Zeytin 100.000+KDV(%1) 3 yıl 3.000 400 6.12.2023 14:20
4 Koçarlı Tekeli Mah. Zeytin 158/107,158/162,159/47,160/15,155/142,155/143,153/1 21.832,99 Zeytin 88.000+KDV(%1) 3 yıl 2.640 400 6.12.2023 14:30
5 Koçarlı Cincin Mah. Zeytin 206/4, 206/1 20.437,19 Zeytin 80.000+KDV(%1) 3 yıl 2.400 400 6.12.2023 14:40
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz  Kira  Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2023 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde; 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.İhale Bedeli alıcının talebi üzerine ister peşin.İsterse ihale onaylandıktan%50'si ödenecektir.Kalan %50'lik kısmı 31.12.2024 tarihine kadar Tüfe fiyat ortalamasının on iki aylık ortalamalara göre değişim oranınca vade farkı uygulanarak ödenecektir.Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular