2020 YILI 03.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO:01

Konunun Özü: Denetim Komisyonu Seçimi Hk.

 

5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2019 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere gizli oyla meclis üyelerimiz Ramazan BAYRAM,Tuncer SARI ve Murat UNCU’nun Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine, Kamu Kuruluşları Personelinden Uzman Kişi İstenildiğinde (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı üzerinden diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına 2020 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesine Meclisçe 16 kabul oyu ile (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM)oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

2.OTURUM

KARAR NO:02

Konunun Özü: Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine istinaden 2020 yılında yapılacak meclis toplantılarında belediye meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında brüt ödeme yapılmasına Meclisçe 16 kabul  oyu ile (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 3.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO:03

Konunun Özü: Takdir Komisyonu Üye Seçimi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72,73 ve 87.maddesi uyarınca Takdir Komisyonuna belediyemiz meclis üyeleri arasından 3 yıl görev yapmak üzere asil üye olarak meclis üyemiz Mustafa DEMİR,Adnan AKDAĞ yedek üye olarak meclis üyelerimiz Vehbi BAYINDIR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK Meclisçe seçilmişlerdir.Gündemimizin 4.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.OTURUM

KARAR NO:04

Konunun Özü: Meclis Tatil Ayı Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ”Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir ”ifadesine istinaden 2020 yılında yapılacak meclis toplantılarında meclisin 2020 Yılı Temmuz ayında tatil yapmasına her ayın ilk haftası yapılacak olan meclis toplantı gününün bir önceki ay meclis toplantısında belirlenmesine Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 5.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

 

5.OTURUM

KARAR NO:05

Konunun Özü: Zabıta Mesai Ücretleri Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi istinaden günün 24 saati devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu K cetvelinde belirtilen oranda belediyemiz Zabıta Personeline 2020 yılında fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 6. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

 

6.OTURUM

KARAR NO:06

Konunun Özü: Sözleşmeli Personel Hk.

 

Gündemimizin 6. Maddesi; Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli 27.12.2019 Tarihli, 48248335-105-376/2276 sayılı, ‘’ Sözleşmeli Personel Hk.’’ konulu önerge okutulmuş olup;

5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. ve 4. fıkrası gereğince Belediye ve bağlı kuruluşlarında, Norm kadroya uygun olarak personel yıllık sözleşmeyle  çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel ile yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz, bu personelin yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin l. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı DMK’ya göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamanın net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclis kararıyla belirlenir denilmektedir.

Buna göre;

TABLO I

SIRA NO SINIFI KADRO

DERECESİ

ÜNVANI ADET
1 GİH. 1 EĞİTMEN 1
2 TH. 1 MÜHENDİS 2
3 TH. 1 TEKNİKER 1
4 A.H. 1 AVUKAT 1

Yapılan işaretle oylama sonucunda ;

Yukarıdaki tablodaki kadrolara, Belediyemizde de hizmet üretimi ile yürütümü bakımından yasanın öngördüğü şartları haiz sözleşmeli personel olarak çalıştırılan sözleşmeli memurların, 2020 yılında çalıştırılmasının devam edilmesine;

Norm kadrolara göre;

TABLO II

SIRA NO SINIFI KADRO DERECESİ ÜNVANI ADET
1 TH. 1 TEKNİKER 1

 

Tablo II’de belirtilen kadrolarda kanunda aranan gerekli nitelikleri taşıyanlardan 2020 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının planlanmasına ,belediyemizde de hizmet üretimi ile yürütümü bakımından yasanın öngördüğü şartları haiz sözleşmeli personel olarak çalıştırılan sözleşmeli memurların, 2020 yılında çalıştırılmasının devam edilmesine; planlanan ve çalışması devam eden personele ünvan bazında eğitmen ve teknikerlere aylık net 2325,00TL,Mühendis ünvanlı personele aylık net 2525,00TL ,Avukat ünvanlı kısmi zamanlı personele 1832,04TLnet ücretin ödenmesine Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 7. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

 

7.OTURUM

KARAR NO:07

Konunun Özü: YİKOB Protokol Yetkisi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) maddesi gereği Yeni Belediye Hizmet Binamız ve İlçe Emniyet Binamızın yapımı ile Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli bina kapsamında bulunan eski hizmet binamızın yıkımı ve proje ücretinin ödenebilmesi için belediyemiz ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Nedim KAPLAN’a verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

8.OTURUM

KARAR NO:08

Konunun Özü: 215 ada 1,2,3 Parsellerin Plan Değişikliği Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda konunun 15 dakika ara verilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

İMAR KOMİSYON KARARI

03.01.2020 tarihlerinde toplanan imar komisyonumuz; komisyona havale edilen 1 adet konuyu inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1- “Mülkiyeti belediyemize ait olan Yeni Mahalle 215 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Kamu Lojman Alanı” olarak gösterilen taşınmazların “Toplu Konut Alanı”na dönüştürülmesi hususunda hazırlanan plan değişikliği teklifi”

Konusunda yapılan değerlendirme neticesinde;

Mülkiyeti belediyemize ait olan Yeni Mahalle 215 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller meri 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında “Gelişme Konut Alanı”, meri 1/2000 ölçekli nazım imar planında “Gelişme Konut Alanı” ve meri 1/1000 ölçekli uyguma imar planında “Kamu Lojman Alanı” lejantlıdır.

Bahse konu plan değişikliği İlçemizin kent merkezinde yaşayan düşük gelir grubuna yönelik konut ihtiyacını gidermek amacıyla toplu konut alanına gereksinim duyulması sebeple söz konusu Yeni Mahalle 215 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde Toplu Konut alanına dönüştürülmesi istenmektedir. Plan değişikliği teklifi ile yapılaşma koşulları E=1.20 Yençok=20.50m (6 kat) şeklindedir. Söz konusu taşınmazlarda yapılması düşünülen toplu konut alanında 90 m2’lik, 120 adet konut üretilmesi düşünülmektedir. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun ek madde-9’da belirtildiği üzere “…Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak…”  denmektedir.  Bu sebepten ötürü mevcut olan imar planında yer alan “Kamu Lojman Alanı”, “Konut Alanı” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Yerleşime uygunluk haritaları ve jeolojik-jeoteknik raporu 17.09.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu taşınmazlar bu rapora göre jeolojik açıdan ÖA-2.2.b. alanında kalmaktadır. Sunulan plan değişiklik teklifinde söz konusu taşınmaz ÖA-2.2 olarak gösterilmiştir.

İlçemiz merkezinde yaşayan düşük gelir grubuna yönelik konut üretilebilmesi sebebiyle verilen Plan İşlem Numarası (PİN-UİP): 9841,4 olan plan değişiklik teklifi, plan notlarına “plan değişikliği sınırı içerisinde kamu eli ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılaşmaya gidilecektir.” eklenmesi ve jeolojik-jeoteknik rapora göre ÖA-2.2.b olarak düzenlenecek şekilde tadilen oybirliği ile uygun bulunmuştur

 

Ahmet KELEŞ Yaşar DİRİK Memduh BİRCAN
Komisyon Başkanı Üye Üye

 

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu geldiği şekliyle meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

                     

 

9.OTURUM

KARAR NO: 09

Konunun Özü: Şubat Ayı Meclis Toplantısı Hk.

 

Başkan, gündemimizin ek 9’ inci maddesi 2020 Yılı Şubat Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısının 03.02.2020 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek ek gündem maddelerinin görüşülmelerine geçildi.

 

 

10.OTURUM

KARAR NO: 10

Konunun Özü: Yetki Verilemesi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.69,73,75maddelerine istinaden ilçemiz Yeni Mahalle 215 ada 1,2,3 numaralı parsellerinde 3194 sayılı imar kanununun 11,12,13,14,15,16,17,18,19 maddelerinin gereğinin uygulanması ve toplu konut idaresi başkanlığınca ilçemize yapılacak toplu konut alanı için (Protokol,Kamulaştırma,Kat Mülkiyeti,Kat İrtifakı,Borçlanma,Devir Etme,Devir Alma,İfraz,tevhit,yola terk,takas,trampa,yer tahsisi)Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

 

11.OTURUM

KARAR NO: 11

Konunun Özü: Yeni Mahalle 215 Ada 1 Parsel,215 Ada 2 parsel,215 ada 3 parsel Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e)bendine istinaden 215 ada 1,2,3 nolu parseller hakkında 02.06.2017 tarih ve 39 sayılı meclis kararının iptal edilerek tahsisin kaldırılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.OTURUM

KARAR NO: 12

Konunun Özü: Bütçe İçi İşletme Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i)bendine istinaden daha önce meclis kararıyla kapatılan bütçe içi işletmemizin Aydın Ticaret Odası ve diğer kurumlar nezdinde kapatma işlemini gerçekleştirmek üzere Mali Hizmetler Müdür Vekilimiz Mehmet Ali AKYILDIZ’ın yetkilendirilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

13.OTURUM

KARAR NO: 13

Konunun Özü: 17 Ada 2 parsel Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e)bendi ve 73.maddesine istinaden Koçarlı Orta Mahalle 17 ada 2 parselde bulunan 188m2 taşınmaz üzerinde bulunan elverişsiz kargir hamamın 17 ada 1,2,7,8,13 parseller üzerine yapılacak olan Belediye ve emniyet binası kapsamında olduğundan yıkılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

 

14.OTURUM

KARAR NO: 14

Konunun Özü: Orta Mahalle 17 Ada 8 parsel Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 17 Ada 1 parselde bulunan eski belediye hizmet binasının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi kanununa istinaden belediye hizmet binasının yıkım işlemi yapılacağından bitişik nizamdaki 17 ada 8 parselde bulunan 51m2 alanın yapılacak projeye dahil edilecek olması sebebiyle 3194 sayılı imar kanununun 11,12,13,14,15,16,17,18,19 maddelerinin uygulanması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.69,73,75 maddelerine istinaden Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a Kat Karşılığı ,Protokol,Kamulaştırma, ,Kat Mülkiyeti,Kat İrtifakı,Borçlanma,Devir Etme,Devir Alma,İfraz,tevhit,yola terk,takas,trampa,yer tahsis ve sözleşme yapma yetkisi verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

15.OTURUM

KARAR NO: 15

Konunun Özü:2.El Minibüs Alımı Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi ve 213 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden 1 adet 2.el minibüs alınmasına ve t cetveline işlenmesine  meclisçe oybirliğiyle karar verilerek diğer ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

16.OTURUM

KARAR NO: 16

Konunun Özü:Çöp Kamyonu Talebi Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi ve 213 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden belediyemiz sınırları içerisinde çevre kirliliğinin giderilmesi,çevrenin korunması,iyileştirilmesi ve temizlenmesi amacıyla belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Çöp Toplama Aracı (6+1m3) alınmasına ve t cetveline işlenmesine  meclisçe oybirliğiyle karar verilerek meclis toplantısına saat:18:45’de son verildi.