01.02.2019 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:09

Konunun Özü: Kadro Cetveli Değişikliği Hk.

 

Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini (9 meclis üyesi ) belirterek birleşimi açmıştır. 2019 yılı Ocak ayı meclis karar özetleri meclis üyelerine dağıtılmıştır.

 

Kadro Değişiklik Cetveli;

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN ALINMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ÂDETİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ÂDETİ
9935 G.İ.H. Zabıta Komiseri 9 2 9935 G.İ.H. Zabıta Komiseri 5 2

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 11.04.2017 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Zabıta Yönetmeliği gereği belediyemiz tarafından yapılan Zabıta Komiserliği Görevde Yükselme Sınavında başarı sağlayarak ilgi yazı başkanlık oluru ile zabıta komiserliğine atanan belediyemiz Zabıta Memuru Ufuk UÇARAVCI ve Zabıta Memuru Halil DEĞİRMENCİ’ nin belediyemiz norm kadro cetvellerinde 9. kadro dereceli Zabıta Komiseri Kadrolarının ilgili personelin kadro derecesi ile düzeltilmesine yukarıdaki kadro değişiklik cetvellerin müktesebiye uygun hale getirilmesi Meclisçe 9 kabul (İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin Ek 2.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO:10

Konunun Özü: Kadro Değişikliği Hk.

 

Kadro Değişiklik Cetveli;

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN ALINMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ÂDETİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ÂDETİ
8505 T.H. Mimar 8 1 8500 T.H. Mühendis 1 1
8535 T.H. Şehir Plancısı 4 1 8535 T.H. Şehir Plancısı 5 1
11080 T.H. İmar ve Şehircilik Müdürü 1 1 11080 T.H. İmar ve Şehircilik Müdürü 3 1

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İlgi yazı ve 22/02/2007 tarih, 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik(02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı resmi gazete)” ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. 74. ve 76. maddesine istinaden yukarıdaki listedeki  kadroların müktesebiye uygun hale  getirilmesine ve kadro değişikliklerinin yapılmasına Meclisçe 9 kabul (İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin Ek 3. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.OTURUM

KARAR NO:11

Konunun Özü: Bilirkişi Seçimi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belirtilen listedeki Aydın İli Koçarlı İlçesi, Gaffarlar, Gözkayası, Karacaören, Kullar, Sapalan Yağcıdere Mahallerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için çalışmalara katılacak 6(Altı)’ şar adet  (muhtar haricinde) bilirkişi listesi Meclisçe 9 kabul (İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin Ek 4. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

4.OTURUM

KARAR NO:12

Konunun Özü: 59 Ada 35 Parsel Plan Değişikliği Hk.

 

Önerilen yapılaşma yoğunlukları Z + 6 kat diğer şartlar sabit kalacak şekilde uygunluğu; Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edilerek, Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar Komisyonundan yukarıdaki geldiği şekilde değişiklik yapılmadan Meclisçe 9 kabul (İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin Ek 5. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 13

Konunun Özü: 2019 Yılı Mart Ayı Toplantı Günü Saati ve Yerinin Belirlenmesi Hk.

 

Başkan, gündemimizin ek 5’ inci maddesi 2019 Yılı Mart Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Mart ayı olağan Meclis toplantısının 01.03.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18.30’da son verildi.