2019 YILI 27.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO:102

Konunun Özü: Doğalgaz Talep Edilmesi Hk.

 

Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini (15 meclis üyesi ) belirterek birleşimi açmıştır. 2019 yılı Aralık ayı meclis zabıtları meclis üyelerine dağıtılmıştır.

 

Meclis Üyelerinden Ahmet BAHRİ ERDEL’ın sözlü olarak beyanlarına istinaden mazeretli sayılmaları, adı geçen meclis üyelerinin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonucunda meclis üyesi Ahmet BAHRİ ERDEL’ın mazeretli sayılması meclisçe oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Başkan 05.12.2019 tarihli 1.oturumda alınan 2020 Yılı Ücret Tarifeleri komisyon raporunun son bölümünün tutanaklara sehven yazılmadığını beyan etmesi üzerine Yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Ücret Ücret Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 10. Ve 11. Sayfalarının tutanağa eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda

 

4046 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4üncü maddesinin 4.fıkrasının (g) bendi ve Doğal Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca;

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2.Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken ,aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şitinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Koçarlı belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

b)Koçarlı Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı,teminat,yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli(asfalt,parke,beton vb.),hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının ,

c)Aydın Şehrinde ,Dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d.Dağıtım şirketinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine ,

Oy birliği ile karar verildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO:103

Konunun Özü: 2020 Yılı Evse Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

 

Gündemimizin 2. Maddesi; Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli 23.12.2019 Tarihli, 60095829-940-401/2244 sayılı, ‘’ 2020 Yılı Evse Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.’’ konulu önerge okutulmuş olup;

Yapılan işaretle oylama sonucunda 15 dakika ara verilerek konu Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2020 EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ

İÇİNDEKİLER

 

 1. GİRİŞ
 2. YASAL DAYANAK
 3. MALİYETLER

3.1. Hizmet Alımı İhalesi ile Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerinde Çalışan Personel Maliyeti

3.2. Sürekli Personel Maliyetleri

3.3. Araç Bakım-Onarım Giderleri ve Diğer Giderler

3.4. Akaryakıt Giderleri

3.5. 2019 Yılı Toplam Maliyetler

 1. ATIK ÜRETİCİLERİNİN TOPLAM ATIK İÇİNDEKİ PAYLARININ HESABI
  • Konutlardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
  • Ticarethanelerden Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
  • Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
  • Kamu Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
  • Okullardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
  • Pazar Yerlerinden Çıkan Evsel Atık Hesabı
 2. TOPLAM EVSEL ATIK MİKTARI HESABI
 3. TARİFELER

 

 1. GİRİŞ

Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlenmelerini gerektirmektedir.

Evsel atık miktarının hesaplanması raporunda Katı Atık Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Katı Atık” anımı dikkate alınmıştır.

Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür.

Raporun 2. Bölümünde Yasal Dayanak, 3. Bölümünde Maliyetler, 5. Bölümünde Atık Oranları, 6. Bölümünde Tarifeler yer almaktadır.

 

 

 1. YASAL DAYANAK

Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete ’de yayınlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik “in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanunun 11inci maddesinde belirlenen idarecilerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında 2872 sayılı Kanun’un “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.” ve “27742 sayılı Yönetmelikte evsel katı atık idareleri, evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlüdür.” Hükümleri gereği, Koçarlı Belediye Başkanlığınca yürütülen katı atık toplama ve taşıma hizmetlerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar için ücretlendirme yapılması çalışmaları kapsamında, söz konusu hizmetlerin net maliyet hesabının çıkarılması ve ilçe dâhilinde bulunan konut, semt pazarları, işyerleri sayıları, toplanan çöp tonaj miktarı incelenerek belirlenmiştir.

Ücretlendirme hesaplarımızda, 2019 yılı çöp toplama kullanılan araçların bakım ve onarım giderleri, çöp konteynırları bakım amortisman giderleri, çalışan personel giderleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisine ödenen giderlerin toplam maliyeti hesaplanarak ücretlendirmeler, konut, inşaat, işyerleri, kamu kurumları ve semt Pazar yerleri için belirlenmiştir.

 

 

 1. MALİYETLER
3.1.  Hizmet Alımı İhalesi ile Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerinde Çalışan Personel Maliyeti

(2019 yılı)

KİŞİ SAYISI AYLIK İŞÇİLİK (TL) TOPLAM TUTAR(TL) GENEL TOPLAM (TL)
1 Ahmet ATEŞ 25 3.478,78 86.969,50 1.043.634,00
2 Ali Rıza KÖSE
3 Alper UCA
4 Bayram CAN
5 Bilal BİÇEN
6 Ercan DEMİR
7 Erkan ELMACI
8 İbrahim ŞAHİN
9 Mehmet KOŞAR
10 Mehmet ÜŞENMEZ
11 Muhammet DURMUŞ
12 Mustafa ADIGÜZEl
13 Sezer ÖZER
14 Tanju AKSOY
15 Tekin ÖZDEMİR
16 Timur ÇELİK
17 Ufuk KAPLAN
18 Vedat DEMİRBİLEK
19 Hakan ARMAĞAN
20 Ali Ekber UÇARAVCI
21 Bircan KARAYİĞİT
22 Raşit TOK
23 Mehmet TAŞÇI
24 Erdoğan ÇEVRİCİ
25 Bülent YALMAN
2019 YILI GENEL TOPLAM 1.043.634,00 ₺

 

3.2.          Sürekli Personel Maliyetleri (2019 yılı)
    KİŞİ SAYISI AYLIK İŞÇİLİK (TL) TOPLAM TUTAR(TL) GENEL TOPLAM (TL)
1 ADNAN TAŞ 8 5.184,51 41.476,08 497.712,96
2 BEDRİDDİN ESKİN
3 HALİL İBRAHİM ŞEN
4 RAMAZAN ÖZKAN
5 SEDAT SEYREK
6 ŞEREF DURMAZ
7 UĞUR ÇOBAN
8 ZAFER ZAYNIK
2019 YILI GENEL TOPLAM 497.712,96 ₺
3.3.   Araç Bakım- Onarım Giderleri ve Diğer Giderler  (2019 yılı) 
S.NO FATURA TARİHİ FATURA NO FİRMA İSMİ ALIMI YAPILAN MALZEME VEYA İŞ PLAKA TUTAR (TL)
1 11.01.2019 313915 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. DEBRİYAJ, FREN SİST.TAMİRİ.YEDEK PARÇA ALIMI 09 DY 042 1.488,91
2 12.01.2019 168809 AYDIN TİC. SALİH AYDIN 2 ADET KAR TİPİ DIŞ LASTİK ALIMI 09 VE 345 2.050,00
3 16.01.2019 168824 AYDIN TİC. SALİH AYDIN MALZEME ALIMI 09 VK 085 900,00
4 18.01.2019 430564 ARİF ACAR-KADİR TECİK ADİ ORTAKLIĞI BAKIM VE MALZEME ALIMI 09 VE 345               09 VH 839 1.262,00
5 19.01.2019 313979 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. MEKANİK,ELEKT.TAMİRATININ YAPILMASI. 09 VB 204 2.836,06
6 25.01.2019 11001 ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI. BİSİKLETLİK BARİYERİ VE ALİMİNYUM 09 VE 345 501,50
7 25.01.2019 842861 SOYDAN ZİRAAT ALETLERİ. ÇÖP RÖMORKU KASA KAPK TAMİRATI,ÇÖP KAMYONU ARKA KAPAK  PARÇA KAYNAĞI 09 DY 042 767,00
8 29.01.2019 44166 FERAH OTO YEDEK PARÇA ALIMI 09 VF 691 1.345,00
9 30.01.2019 168901 AYDIN TİC.  SALİH AYDIN LASTİK  ALIMI 09 DY 042 1.950,00
10 15.02.2019 109244 ABDULLAH SALCI MİKA YAPIMI 09 VB 206              09 VF 691 360,00
11 20.02.2019 241511 ÖZ ŞİMŞEKLER  OTOMOTİV DEBRİYAJ ALT MERKEZ ALINMASI 09 VB 204 147,50
12 11.03.2019 428053 OTO LASTİK TAMİRİ  YUSUF SAÇAN YEDEK PARÇA ALIMI 09 VB 206 330,00
13 25.04.2019 439225 OTO MERTİSUZU YETKİLİ SERVİSİ YEDEKPARÇA ALIMI,MEKN.TAMİRAT 09 VK 085 3.459,50
14 06.05.2019 302474 OTO LASTİK TAMİRARATI YUSUF SAÇAN  LASTİK TAMR İÇ VE DIŞ LASTİK  ALIMI 09 DY 042               09 VK 795 171,60
15 29.05.2019 922489 SERDAR OTO VE ELEK-TRİK YEDEK PARÇA ÇÖP KAMYONUNA ELEKTRİK TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIMI 09 VB 204              09 VB 206             09 VK 795                 09 EE 200 1.510,60
16 30.05.2019 624421 OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI 09 EE 200 940,00
17  03.06.2019 332115 YEDEK PARÇA TİCARET SERCAN ORAKÇI ÇÖP KAMYONLARINA BAKIM VE SERVİS İŞLERİ 09 DY 042              09 VB 204 320,00
18 11.06.2019 169684 AYDIN TİCARET SALİH AYDIN ÇÖP KAMYONUNA 2 ADET DIŞ LASTİK ALIMI 09 VE 345 1.700,00
19 11.06.2019 302480 OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN LASTİK DEĞİŞİMİ VE TAMİRATI 09 VE 345     09 VB 206     09 VF 691     09 VA 717 340,00
20 12.06.2019 16176 DEĞİRMENCİ GALERİ BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI 09 VH 206 1.944,95
21 12.06.2019 16177 DEĞİRMENCİ GALERİ BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI 09 VB 206     09 VF 691     09 VH 839 3.330,59
22 12.06.2019 16178 DEĞİRMENCİ GALERİ BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI 09 VK 795     09 VA 717 728,83
23 01.08.2019 332120 YEDEK PARÇA TİCARET ÇÖP KAMYONUNUN BAKIM VE SERVİS İŞLERİ 09 VB 204     09 VE 345 200,00
24 02.08.2019 571794 ARF ACAR-KADİR TECİK   ADİ ORTAKLIĞI ÇÖP KAMYONLARININ BAKIM, YIKAMA İŞLEMİ 09 DY 042 802,00
25 21.08.2019 302487 OTO LASTİK TAMİRİ  YUSUF SAÇAN LASTİK TAMİRATI 09 VH 206    09 EE 200      09 VH 839    09 VK 795 590,00
26 21.08.2019 322122 YEDEK PARÇA TİCARET SERCAN ORAKÇI ÇÖP KAMYONUNA 68 NO’LU YAĞ KONULMASI VE BAKIM İŞLEMİ 09 VE 345 660,00
27 22.08.2019 125856 SELÇUK ORAKÇI DEMİR DOĞRAMA KAYNAK İŞİ 09 VH 839 1.600,00
28 23.08.2019 16198 DEĞİRMENCİ GALERİ OTO ALIM SATIM ANTİFİRİZ,46 NO’LU  HİDROLİK YAĞ KONMASI, TRAKTÖR TAMİR 09 VK 085     09 VK 795     09 VF 691     09 EE 200 1.621,21
29 29.08.2019 100536 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. MEKANİK TAMİRATI,YEDEKPARÇA ALIMI 09 VB 204 3.689,00
30 29.08.2019 100537 OTOKAT YETKİLİ SERVİSİ.  MEKANİK  TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIM 09 DY 042 510,36
31 29.08.2019 100539 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. DEBRİYAJSİSTEMİ TAMİRİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI 09 DY 042 872,61
32 29.08.2019 100540 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ.  DEBRİYAJSİSTEMİ TAMİRATI İÇİN YEDEKPARÇA ALIMı  09 VB 204 872,61
33 05.09.2019 571463 UYAN OTO BAKIM ATÖLYESİ ŞANZIMAN SÖKÜLÜP DEBRİYAJ DEĞİŞİMİ.  09 VB 204  BASKI BALATA SETİ DEĞİŞMESİ ŞANZIMAN SÖKÜLÜP 09 DY 042 650,00
34 11.09.2019 157402 SERDAR OTO ELEKTRİK VE YEDEKPARÇA YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ 09 EE 200      09 VA 717 776,00
35 11.09.2019 157403 SERDAR OTO ELEKTRİK VE YEDEKPARÇA MARJ TAMİRATI 09 VB 204 236,00
36 19.09.2019 590371 OTO LASTİK TAMİRATI KÜBRA DİKER  LASTİK  YAMASI YAPIMI, TRAKTÖR LASTİK YAMASI 09 DY 042     09 VK 795     09 VA 717    09 VH 839 340,00
37 19.09.2019 2219 TÜTÜNCÜOĞLU TİC. TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI 09 VK 795 408,28
38 24.09.2019 100737 OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. MEKANİK TAMİRATI VE YEDEK PARÇA ALIMI 09 DY 042 163,41
39 27.09.2019 11444 ÖZ DİZEL YEDEK PARÇA ALIMI 09 VH 839 508,48
40 02.10.2019 478904 OTO LASTİK TAMİRİ  YUSUF SAÇAN ÇÖP KAMYONLARININ LASTİK TAMİRATI İŞLERİ 09 VK 085 230,00
41 15.10.2019 478907 OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN LASTİK YAMASI YAPILMASI 09 VK 086     09 VF 691 1.620,00
42 15.10.2019 302064 SOĞUK DEMİRCİ  MEHMET ALİ ÇOBAN ŞANZIMAN AYAKLARI,ÖN MAKAS DEĞİŞİMİ,TAMİRİ 09 DY 042     09 VB 206     09 VH 206 940,00
43 15.10.2019 42009 DEĞİRMENCİ GALERİOTO ALIM-SATIM İLAVE MOTOR YAĞI ALIMI 09 DY 042     09 VH 839    09 VH 206 933,60
44 23.10.2019 11034 ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI TİC DAMPER POMPASI ALIMI 09 VK 086 1.770,00
45 31.10.2019 128340 ENES OTO EGZOZ VE DEMİRCİ TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI 09 VH 839 130,00
46 05.11.2019 50529 AYDIN OTO MERT PERİYODİK BAKIMI,MEKANİK TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIMI 09 VK 085 5.398,03
47 05.11.2019 50930 AYDIN OTO MERT RADYATÖR,ELEKTRİK TESİSATI,TAMİRATI VE YEDEK PARÇA ALIMI 09 VK 086 959,38
48 06.11.2019 11035 ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI TİCARET  BARİYER DEĞİŞİMİVE YEDEK PARÇA ALIMI 09 VK 085 531,00
49 11.11.2019 50975 AYDIN OTO MERT  DEBRİYAJ SİSTEMİNİN TAMİRİ VE YEDEK PARÇA ALIMI 09 VK 086 2.008,00
50 15.11.2019 478912 OTO LASTİK TAMİRİ  YUSUF SAÇAN LASTİK TAMİRATI 09 DY 042      09 VE 345      09 VK 795 546,00
51 11.02.2019 GÖKDEMİR TİCARET SÜPÜRGE ALIMI 10.500,00
52 09.05.2019 GÖKDEMİR TİCARET SÜPÜRGE ALIMI 50.000,00
53 03.11.2019 ÇINAR SÜPÜRGE ALIMI 20.000,00
54 18.11.2019 GÖKDEMİR TİCARET SÜPÜRGE ALIMI 14.000,00
2019 YILI GENEL TOPLAM 152.450,01 ₺

 

3.4.     Akaryakıt Giderleri  (2019 Yılı)
SIRA NO  

PLAKALR

AYLIK MOTORİN GİDERİ (LT) 12 AYLIK ORTALAMA MOTORİN GİDERİ (LT) LT FİYATI TUTAR (TL)
1 ÇÖP KAMYONLARI 09 VB 204 (6+1 m3) 164 1968 33660 6,51 ₺ 219.126,60 ₺
2 09 VK 085 (6+1 m3) 380 4560
3 09 VK 086 (8+1 m3) 390 4680
4 09 DY 042 (6+1 m3) 194 2328
5 09 VE 345 (6+1 m3) 275 3300
6 09 ACK 166 (13+1 m3) 435 5220
7 TRAKTÖRLER 09 VF 691 93 1116
8 09 VB 206 98 1176
9 09 VH 206 114 1368
10 09 VH 839 250 3000
11 09 VK 795 140 1680
12 09 EE 200 125 1500
13 009 VA 717 147 1764
2019 YILI GENEL TOPLAM 219.126,60 ₺

 

3.5. 2019 Yılı Toplam Maliyetler
1 Hizmet alımı personel giderleri(gerçekleşen) 1.043.634,00 ₺
2 Personel giderleri(gerçekleşen) 497.712,96 ₺
3 Araç bakım-onarım giderleri ve diğer giderler (gerçekleşen) 152.450,01 ₺
4 Akaryakıt giderleri (gerçekleşen) 219.126,60 ₺
TOPLAM TUTAR 1.912.923,57 ₺

 

4.   ATIK ÜRETİCİLERİNİN TOPLAM ATIK İÇİNDEKİ PAYLARININ HESABI
4.1.            Konutlardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
Sıra No Mahalle Nüfus Sayısı (A) Bölge Kotları                      (B) Katı Atık Katsayısı (kg/kişi/gün)                         (C) Katı Atık Miktarı (kg/gün)              (D=A*C) Katı Atık Miktarı (KG/yıl)              (E=D*365)
1 ADNAN MENDERES MAHALLESİ 1402 3ck 0,66 925,32 337741,8
2 AKMESCİT MAHALLESİ 326 3ck 0,66 215,16 78533,4
3 ATATÜRK MAHALLESİ 322 3ck 0,66 212,52 77569,8
4 BAĞARCIK MAHALLESİ 167 3ck 0,66 110,22 40230,3
5 BAĞCILAR MAHALLESİ 592 3ck 0,66 390,72 142612,8
6 BIYIKLI MAHALLESİ 1231 3ck 0,66 812,46 296547,9
7 BİRCİ MAHALLESİ 225 3ck 0,66 148,5 54202,5
8 BOĞAZİÇİ MAHALLESİ 201 3ck 0,66 132,66 48420,9
9 BOYDERE MAHALLESİ 176 3ck 0,66 116,16 42398,4
10 BÜYÜKDERE MAHALLESİ 580 3ck 0,66 382,8 139722
11 CİNCİN MAHALLESİ 737 3ck 0,66 486,42 177543,3
12 ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ 617 3ck 0,66 407,22 148635,3
13 ÇAKMAR MAHALLESİ 309 3ck 0,66 203,94 74438,1
14 ÇALLI MAHALLESİ 548 3ck 0,66 361,68 132013,2
15 ÇESME MAHALLESİ 269 3ck 0,66 177,54 64802,1
16 ÇULHALAR MAHALLESİ 367 3ck 0,66 242,22 88410,3
17 DEDEKÖY MAHALLESİ 606 3ck 0,66 399,96 145985,4
18 DEREKÖY MAHALLESİ 144 3ck 0,66 95,04 34689,6
19 ESENTEPE MAHALLESİ 795 3ck 0,66 524,7 191515,5
20 EVSEKLER MAHALLESİ 137 3ck 0,66 90,42 33003,3
21 GAFFARLAR MAHALLESİ 330 3ck 0,66 217,8 79497
22 GÖZKAYA MAHALLESİ 217 3ck 0,66 143,22 52275,3
23 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 970 3ck 0,66 640,2 233673
24 GÜDÜSLÜ MAHALLESİ 590 3ck 0,66 389,4 142131
25 HACIHAMZALAR MAHALLESİ 151 3ck 0,66 99,66 36375,9
26 HALİLBEYLİ MAHALLESİ 324 3ck 0,66 213,84 78051,6
27 HAYDARLI MAHALLESİ 698 3ck 0,66 460,68 168148,2
28 KARAAĞAÇ MAHALLESİ 128 3ck 0,66 84,48 30835,2
29 KARACAÖREN MAHALLESİ 171 3ck 0,66 112,86 41193,9
30 KARADUT MAHALLESİ 68 3ck 0,66 44,88 16381,2
31 KASAPLAR MAHALLESİ 470 3ck 0,66 310,2 113223
32 KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ 643 3ck 0,66 424,38 154898,7
33 KIZILKAYA MAHALLESİ 339 3ck 0,66 223,74 81665,1
34 KULLAR MAHALLESİ 206 3ck 0,66 135,96 49625,4
35 KUŞLARBELEN MAHALLESİ 75 3ck 0,66 49,5 18067,5
36 MERSİNBELEN MAHALLESİ 623 3ck 0,66 411,18 150080,7
37 ORHANİYE MAHALLESİ 146 3ck 0,66 96,36 35171,4
38 ORTA MAHALLE 1506 3ck 0,66 993,96 362795,4
39 SAPALAN MAHALLESİ 107 3ck 0,66 70,62 25776,3
40 SATILAR MAHALLESİ 493 3ck 0,66 325,38 118763,7
41 SOBUCA MAHALLESİ 357 3ck 0,66 235,62 86001,3
42 ŞAHİNCİLER MAHALLESİ 308 3ck 0,66 203,28 74197,2
43 ŞENKÖY MAHALLESİ 675 3ck 0,66 445,5 162607,5
44 TAŞKÖY MAHALLESİ 52 3ck 0,66 34,32 12526,8
45 TEKELİ MAHALLESİ 293 3ck 0,66 193,38 70583,7
46 TIĞLILAR MAHALLESİ 69 3ck 0,66 45,54 16622,1
47 TİMİNCİLER MAHALLESİ 142 3ck 0,66 93,72 34207,8
48 YAĞCIDERE MAHALLESİ 160 3ck 0,66 105,6 38544
49 YAĞHANLI MAHALLESİ 160 3ck 0,66 105,6 38544
50 YENİKÖY MAHALLESİ 1163 3ck 0,66 767,58 280166,7
51 YENİ MAHALLE 2200 3ck 0,66 1452 529980
52 ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 131 3ck 0,66 86,46 31557,9
TOPLAM 23716 3ck 0,66 15652,56 5713184,4
TOPLAM KG  =                              5.713.184,4
TOPLAM TON =                  5.713,18 ton/ yıl kişi

 

 • Ticarethanelerden Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
Diğer Ticarethaneler
Derecelendirme Personel Sayısı Atık Miktarı (ton/yıl) Atık Miktarı Oranı
7 701 den büyük 954.4ten büyük
6 700 250 953 340.4 1,361428571
5 249 150 339 204.2
4 149 100 202.9 163.1
3 99 50 134.9 68.1
2 49 10 66.7 13,6
1 9 0 0 0
1,36 ton/yıl kişi
Ticarethane sayısı (ASKİ verilerine göre ticarethane abone sayısı)= 511
Her bir ticarethanede ortalama en az 2 kişi çalıştığı varsayılarak;511*2 = 1022 kişi
Toplam Atık Miktarı (ton/yıl)=1022*1.36= 1389,92 ton/yıl kişi

 

 • Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
Diğer Ticarethaneler- Büyük İşletmeler-Sanayi Kuruluşları
Derecelendirme Personel Sayısı Atık Miktarı (ton/yıl) Atık Miktarı Oranı
7 701 den büyük 954.4ten büyük 1,361445783
6 700 250 953 340.4
5 249 150 339 204.2
4 149 100 202.9 163.1
3 99 50 134.9 68.1
2 49 10 66.7 13,6
1 9 0 0 0
1,36 ton/yıl kişi
Büyük ticarethane sayısı (ASKİ verilerine göre büyük ticarethane abone sayısı) = 31
Her bir büyük işletmede ortalama en az 5 kişi çalıştığı varsayılarak; 31*5 = 155 kişi
Toplam Atık Miktarı (ton7yıl) = 155*1,36 = 210,8 ton/yıl kişi

 

 • Kamu Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
Kamu Kuruluşları
Derecelendirme Personel Sayısı Atık Miktarı (ton/yıl) Atık Miktarı Oranı
7 501 den büyük 295,6den büyük
6 500 250 295 147,5 0,58989899
5 249 100 146,9 59
4 99 50 58,4 29,5
3 49 20 28,9 11,8
2 19 5 11,2 3
1 4 0 6,4 0
0,59 ton/yıl kişi
İlçemizde toplam 13 adet kamu kuruluşu bulunmaktadır.
Her birinde 5 personel olduğu varsayılarak; 13*5=65 personel
Toplam Atık Miktarı (ton/yıl) = 65*0,59 = 38,35 ton/yıl kişi

 

 • Okullardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
Okullar
Derecelendirme Öğrenci Sayısı Atık Miktarı (ton/yıl) Atık Miktarı Oranı
7 751 den büyük 48,7den büyük
6 750 500 48,6 32,4 0,0648
5 499 250 32,3 16,2
4 249 100 16,1 6,5
3 99 50 6,4 3,2
2 49 20 3,2 1,3
1 20 0 1,3 0
0,06 ton/yıl kişi
İlçemizde toplam 24 adet okulda; 2741 öğrenci, 294 öğretmen (toplam 3035 kişi) bulunmaktadır.

Toplam Atık Miktarı (ton/yıl) = 3035* 0,06  = 182 ton/yıl kişi

 

4.6. Pazar Yerinden Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı

Pazaralar
Derecelendirme Alan (m2) Atık Miktarı (ton/yıl) Atık Miktarı Oranı
7 1001 den büyük 611,6 dan büyük
6 1000 750 611 458,3 0,611
5 749 500 457,6 305,5
4 499 250 304,9 152,8
3 249 100 152,1 61,1
2 99 50 60,5 30,6
1 49 0 29,9 0
0,61 ton/yıl kişi
İlçemizde pazarcı sayısı 250 kişi kaydı bulunmaktadır.
Her bir pazarcının kapladığı alan ortalama 3 m2 olarak düşünülürse; 250*3=750 m2
Toplam Atık Miktarı (ton/yıl) =750*0,61= 457,5 ton/yıl kişi

 

 1. TOPLAM EVSEL ATIK MİKTARI HESABI
Atık üreticileri Atık miktarı (B) Toplam atık miktarı içindeki %
(ton/yıl) C=(B/A)
Konut 5.713,18 71
Ticarethaneler 1.389,92 17
Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşları 210,80 2,6
Kamu Kuruluşları 38,35 0,5
Okullar 182,00 2,27
Pazarlar 457,50 5,7
TOPLAM  

7.991,75

 

 

*Atık miktarı hesaplanırken Mart 2011 tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71. Sayfasındaki tabloya göre Koçarlı Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren kurumlar baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

*Görüşülen kurumlar atık miktarı hesaplamadaki gerekli olan bilgileri vermediği durumlarda hesaplamalarda minimum atık miktarı seçilerek toplam atık miktarları ve oranları tablosu hazırlanmıştır.

*Bakanlığın hazırlamış olduğu Kılavuz Bölüm 6 ya göre; “ Evsel katı atık idareleri, toplam sistem maliyetini belirledikten sonra, bu maliyetin kirleten öder ilkesine göre farklı atık üreticilerine dağıtılmasına ve maliyet geri kazanımına dair esasları tespit etmelidirler.” denilmektedir.

*Tarifelendirme bölümünde Fen İşleri Müdürlüğü 2019 yılı gerçekleşen maliyetler konutlar ve işyerleri için hesaplanan atık miktarı oranından bölünerek konutlar ve işyerleri için ayrı ayrı katı atık bedelleri belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TOPLAM EVSEL ATIK TARİFELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIK ÜRETİCİLERİ ATIK ÜCRETİ (B) TOPLAM YILLIK KATI ATIK ÜCRETİ
(TL/AY) (TL/YIL)
Konut 9,55 114,6
Ticarethaneler 28,98 347,76
Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşları 149,75 1797
Okullar
Kamu Kuruluşları 24,13 289,56
Pazar Yerleri 12,52 150,24

 

* Sıfır tüketim olduğu aylarda abonelerden ücret tahakkuk ve tahsil edilmeyecektir.

*İlgili katı atık ücreti Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su faturasına eklenecek olup, ASKİ tarafından tahsilatı yapılarak Belediyemize ilgili tahakkuk tutarı aktarılacaktır.

*Su abonesi olmaması durumunda yıllık tutar mükelleflerden iki eşit taksitle tahakkuk ve tahsil edilir.

*Aylık küsuratlar tama ibra edilir.

*Ücretlerin hesaplanmasında KDV dâhil edilmemiştir.

Evsel katı atık ücret tarifesi hesaplanarak ekte sunulmuş olup;  gerekli meclis kararı ittihazını saygılarımla arz ederiz.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda yukarıda belirtilen  Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle meclisçe oybirliğiyle kabul edildi.