02.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 96

Konunun Özü: 2020 Yılı Ücret Tarifeleri Hk.

 

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda 2020 Yılı Ücret tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2.OTURUM

KARAR NO: 97

Konunun Özü: Atamalar Hk.

 

Gündemimizin ikinci maddesi Başkanlık Makamına Hitaben Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli 27.11.2019 tarih ve 48248335-105-351/2081 sayılı yazısı okundu.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu ÜNALP ALEVCİ Muhtarlık İşleri Müdürü olarak atanmıştır.Bilgisi verildi.

 

 

3.OTURUM

KARAR NO: 98

Konunun Özü:Sermaye Artırımı Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz Mersinbelen Mahalle 0 ada 0 parselde 150m² yüzölçümünde öteden beri fırın olarak kullanılan  taşınmazın belediyemiz Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye sermaye olarak devredilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( i ) bendine istinaden meclisçe (CHP Meclis üyeleri Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Ramazan BAYAM)red oyuna karşılık (AKP Meclis üyeleri Nedim KAPLAN,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Mustafa DEMİR,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Murat UNCU,Yaşar DİRİK)Kabul oyu ile oyçokluğuyla Kabul edildi.

 

 

05.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM ZABIT TUTANAĞI

 

1.OTURUM

KARAR NO: 100

Konunun Özü: 2020 Yılı Ücret Tarifeleri Hk.

 

Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üyelerin  salt çoğunluğunun(14 meclis üyesi ) toplandığını belirterek, birleşimi açmıştır.

 

Sayın Üyeler Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu 2020 Yılı Ücret tarifesi ile ilgili görüşme ve müzakereyi açıyorum dedi.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclise okundu.

 

 

 

 

2020 YILI ÜCRET TARİFESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUDUR

 

02.12.2019 Tarihli meclis toplantısında  komisyonumuza sevk edilen ücret tarifeleri aşağıdaki şekildedir:

SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A   MECLİS VE ENCÜMEN KARARLARI SURETİ İLE İHTİSAS KOMİSYON RAPORU ÜCRETLERİ
  1 Meclis Karar Sureti(Sayfa Başına) 15.00 TL
2 Encümen Karar Sureti(Sayfa Başına) 15.00 TL
3 Meclis İhtisas Komisyon Raporu Sureti Ücreti 15.00 TL
B   İLAN ÜCRETLERİ (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. mad.)
1 Ticari ve ticari mahiyet arz etmeyen ilanın beher kelimesinden
a)30 Kelimeye kadar olanlardan maktuen 20.00 TL
b)30 Kelimeden fazla olanlardan fazla olan her bir kelime için 0.50 TL
c)Plak, Kaset, cd vb. müzikli veya müziksiz yapılacak ilanların 1 dakikasından 180.00 TL
d)Plak, Kaset, cd vb. müzikli veya müziksiz yapılacak ilanların 1 dakikayı geçen her dakika için 250.00 TL
2 Kayıp ve ölüm ilanlarından
a)Kayıp ilanlarından maktuen
b)Ölüm ilanlarından, insan kayıpları ve kan anonsları ile ilgili ilanlardan ücret alınmaz
3 İcra dairesi hariç resmi dairelerden, kamu kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü duyurulardan
a)100 kelimeye kadar olanlardan maktuen 8.00 TL
b)101 ile 150 kelime arası olanlardan maktuen 7.00 TL
c)150 kelimeden fazla olanlardan 10.00 TL
d)İhale ilanlarından 2886 sayılı kanuna tabi olmadıklarını belirten kurumlardan alınacak ücret kelime tefriki yapılmaksızın maktuen 10.00 TL
4 İcra dairesine ait her türlü duyurular kelime tefriki yapılmaksızın maktuen 12.00 TL
5 Resmi ilanlardan alınacak bu ücretler 5 gün içinde geçerlidir. 5 günü geçtiği takdirde okunacak her gün için ilave ücret alınır. 7.00 TL
6 Belediye İlan Tahtasında ilan edilmesi istenen ilanlardan her gün için maktuen 10.00 TL
7 Reklam Ajanslarından görsel aktif yayın ve reklam yapan diğer kişi ve kuruluşlardan(LCD, Projeksiyon, Lazer vb.) yıllık 500.00 TL
8 Belediyelerin ihale, festival vb. ilanlarından ücret alınmaz
9 Siyasi Partilere ait ilanlardan ücret alınmaz
10 Kamu yararına yapılan ilanlardan ücret alınmaz
C   TALİMATNAME
1 Yayınlanması istenilen ilan ve reklam duyurularının kanun ve adap dışı müstehcen olmaması şarttır.
2 Herhangi bir ilanın yayınlanıp yayınlanmamasında belediye serbesttir.
3 Teknik arızadan dolayı yayınlanmayan ilan ve reklamların arıza giderildikten sonra yayınlanmasına devam edilir. Arıza giderilemeyecek olursa ilan ve reklam sahibinin hakkı baki kalmak suretiyle ödenen yayın ücreti iade edilmez. Teknik arızadan dolayı gecikmelerden Belediye sorumlu tutulamaz. Hiç bir tazminat ödenmez.
4 Belediye hoparlörü ile yapılacak yayınlar ücretsiz olamaz. Ancak genel sağlıkla ve olağanüstü durumlardaki ilanlarla THK, Yeşilay, Kızılay, Çocuk Esirgeme kurumu ve Verem Savaş derneği, vb. gibi kamu yararına çalışan derneklerin ilanlarından ücret alınmaz.
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A   KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYET HARCI

 

  1 Kat irtifakı ve mülkiyeti projelerinin tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başına) 400.00 TL
2 Kat Mülkiyetine esas röperli kroki, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı onay ücret (her bir kalem için) 150.00 TL
3 Kat mülkiyeti için çekilen veya diğer hususları içeren fotoğrafların tasdiki için beher bağımsız bölümden 40.00 TL
B   APLİKASYON HİZMETLERİ ÜCRETİ
  1 Kot Aplikasyonu (Blok Başına) 150.00 TL
2 Yol Kotu Verilmesi 150.00 TL
3 Vizeler (Temel, Subasman, Kat , Çatı Vizeleri)
     a-)0-500 m² arası 100.00 TL
     b-)500-1000 m² arası 250.00 TL
     c-)1000 m² üzeri 500.00 TL
C   İMAR PLANI TADİLAT ÜCRETLERİ
  1 İmar Planı Dosya Tetkik Ücreti
    a-)Konut Alanları 500.00 TL
  b-)Ticaret Alanları 1.000.00 TL
  KULLANIMLAR
  2-a KONUT ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m² için) 10.00 TL
  2-b TİCARET ALANLARI (İmar Planı değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m² için) 15.00 TL
  2-c KARMA KULLANIM ALANLARI (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 13(3c)Maddesi kapsamında Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+konut kullanımları) – (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için) 20.00 TL
  2-d TURİZM (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için) 20.00 TL
  2-e AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (Tapu alanının her m2 için) 15.00 TL
  2-f KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI (ilave imar planındaki emsale dahil toplam inşaat alnının her m2 için) 10.00 TL
  2-g SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, DEPOLAMA (ilave imar planındaki emsale dahil toplam inşaat alanının her m2 için) 4.00 TL
  2-ğ ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL SAĞLIK ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, ÖZEL YURT, ÖZEL SPOR ALANLARI (Tapu alanının her m2 için) 4.00 TL
  2-h TRAFO, DOĞALGAZ, REGÜLATÖR İSTASYONU (Tapu alanının her m2 için) 4.00 TL
  2-ı ENERJİ SANTRALİ (Her mega vat için) 20.000.00 TL
  Belediye Meclisince Karara Bağlanan Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan Uygulama imar planı değişikliği onama işlem ücreti
  NOTLAR
  İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği ile oluşan park alanlarından, çocuk oyun alanlarından, rekreasyon alanlarından, ‘kamuya ait spor alanlarından, yollardan, otopark alanlarından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık, resmi kurum, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alanlardan, ibadet alanlarından ücret alınmaz.
  Mahkeme karan gereği olan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ve ilgilisince başvuru yapılmadan 2863 sayılı yasa gereği zorunlu olarak yapılan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ücret alınmaz.
  Islah planlarında ilgili yasa gereği sadece maddi teknik hata nedeniyle imar planı değişikliği yapılabildiğinden, yapılan plan değişikliğinden ücret alınmaz
  Gelir Ücretleri, Koçarlı Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunan İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askı sürecinden önce makbuzu ile tahsil edilir.
  Yukarıda belirlenen İlave İmar Planı ve İmar Planı değişikliği gelir ücretleri, ilgisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden hesaplanır.
  Taahhütname imzalanmadan ilave imar planı/plan değişikliği dosyası meclis gündemine alınmaz.
  Konut altı ticaret kullanımı (zemin kat ticaret kullanımı) olan alanlarda, ticaret olan zemin kat ve konut katlarının ücretlendirilmesi, emsale dahil toplam inşaat alnından ayrı ayrı yapılır.
  İstikamet tadilatı amaçlı imar planı değişikliklerinde ücretlendirme tapu alanı üzerinden olacaktır.
D   İMAR DURUMU ÜCRETİ

 

  1 İmar Planı İçinde

 

a-)Konut ve Ticaret Alanlarında

 

     250 m² ye kadar 400.00 TL
     500 m²’ye kadar 400.00 TL
     500 m²’den sonra her m² için 400.00 TL
b-)Sanayi Alanlarında
     500 m²’ye kadar 400.00 TL
     500 m²’den sonra her m² için 400.00 TL
2 İmar Planı ve Mülga Köy Yerleşik Alan Sınırları Dışında ( Beher m² için )
     0-2000 m² arası 400.00 TL
     2000 m²’den sonra her m² için 400.00 TL
Yerleşik Alan İçerisinde
     500 m²’ye kadar 400.00 TL
     500 m²’den sonra her m² için 400.00 TL
E   YAPI RUHSAT HARCI
1 İnşaat İşgaliye Harcı

 

İşgal Günü x cephe x katsayı (TL) 1. grup : 2.00 TL
İşgal Günü: Kat başı 45 gün hesabından hesaplanarak bina cephesi boyundan hesaplanır;
2. grup : 1.00 TL
Not :Tarımsal alanlarda yapılacak olan tarımsal ve hayvansal yapılarda ücret alınmayacaktır.
Parselin iki veya 3 cephesi yolda kalıyor ise parselin cephe uzunlukları ortalaması alınır. 3. grup : 0
Not 1: Ruhsat ve TUS yenilemelerde işgal harcı alınmaz.
Not 2: Belediyece İmar Planlarındaki yol ve alt yapıları yerinde oluşturulmamış parsellerde yapılacak inşaatlardan işgal harcı alınır.
2 YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI
  Yol harcamalarına katılım payı= Parsel Cephesi x yol genişliği x51,94 TL (Bay.Bir.Fiyatı) 51,94 TL
Not1: Yeni İnşaat Ruhsatı verilmesi öncesinde, parselin yola cephesi ile yol genişliğinin 1/2’sinin çarpımı ile bulunacak alanın, 1m² yol ve kaldırım yapım ücreti ile çarpımı sonucu çıkan tutar hesaplanarak peşin alınır.
Not2:Yol harcamalarına katılım payı koçarlı ilçesi 1.grup için geçerlidir. Tarımsal alanlarda yapılacak olan tarımsal ve hayvansal yapılarda ücret alınmayacaktır.
Not3: İki ve daha fazla yol kenarında bulunan parseller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak alınır
3 İnşaat Ruhsatı Yenileme Ücreti (Bağımsız Bölüm Başına) 250.00 TL
F   İMARLA İLGİLİ HARÇLAR
  1 Ekspertiz dosya inceleme bedeli 100.00 TL
2 A-4 fotokopi tasdiki 20.00 TL
3 A-3 fotokopi tasdiki 25.00 TL
4 Asansör Ruhsatı Tasdik Ücreti 500.00 TL
5 Fen Elemanlarının ve Belediyemizden istenecek bilirkişiler için (ölçüm , yer gösterme, keşif, bilirkişi vb. olarak) istenilmesi halinde;
     a-)Mesai Günleri
     b-)Bayram ve Tatil Günleri
6 18.Madde Uygulaması
a) 0 – 5 ha. Maktuhen 1.500.00 TL
b) 5ha. 1500 TL+ 5 ha. Üzeri her ha. İçin 100.00 TL
7 İrtifak Hakkı
a-)Ticari İşletmeler (m² si) 10.00 TL
b-)Ticari Olmayan (m² si) 1.00 TL
  8 Nazım İmar Planına esas Kurum Görüşü 250.00 TL
G   ÇATI İŞLERİ
Güneş Enerjisi Paneli (Beher m² İçin) 3.00 TL
H   YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ HARCI
  1 İskan Ruhsatı Harcı (Bağımsız Bölüm Başına) 350.00 TL
2 Ticari (Bağımsız Bölüm Başına) 500.00 TL
     a-)İlave olarak Konut İçin m²’si 0.07 TL
     b-)İlave olarak İşyeri İçin m²’si 0.09 TL
İ İMAR UYGULAMA HİZMETLERİ
1 HALİHAZIR HARİTA ARAZİ, ARAZİ VE BÜRO KONTOL ÜCRETLERİ
a – ) 0-5 h Maktuen 250.00 TL
b) 5 ha – 50 ha 250 TL + 5 ha üzeri her ha için 7.00 TL
2 İMAR PLANI PAFTA ÜCRETİ
a) 1/1000 ölçekli 150.00 TL
b) 1/5000 ölçekli 250.00 TL
3 TARAFIMIZDAN YAPILMIŞ HALİHAZIR HARİTALARIN DİJİTAL ORTAMDA VERİLMESİ
Pafta (TL/Adet)(KDV Dahil) 1/1000 Ölçekli 150.00 TL
Pafta (TL/Adet)(KDV Dahil) 1/5000 Ölçekli 150.00 TL
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A SOSYAL AMAÇLI TAŞIMA, SERVİS vb HİZMETLER
1 Cenaze Aracı KM başına il dışı (il içi ücretsiz) 1.00 TL
2 Kamyon şehir içi  100.00 TL+ km başı 4.00 TL
3 Otobüs ücret tarifesi 300.00 TL km başı 5.00 TL
4 Ekskavatör çalışma ücreti 1 saatlik 250.00 TL
5 Beko kazıcı yükleyici 1 saatlik 150.00 TL
6 Traktör şehiriçi 50.00 TL + km başı 2.00 TL
B NİKAH HİZMETLERİ
1 Belediye Hizmet Binası Nikah Memuru odasında yapılacak nikahlar (Mesai saatinde) 200.00 TL
4 Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak nikahlar (Mesai saatinde) 200.00 TL
5 İkamet adresinde ve nikah salonlarında yapılacak nikahlar (Mesai Gününde) 300.00 TL
6 İkamet adresinde yapılacak nikahlar (Mesai Dışında) 400.00 TL
8 Evlenme İzin Belgesi Düzenlenmesi 100.00 TL
10 Aile Cüzdanı Bedeli yukarıda belirtilen ücretlere dahildir.
C CANLI MÜZİK YAYIN HARCI
1 Her türlü işlerden 1.000.00 TL
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A Belediye envanterine kayıtlı tüm mal ve malzemeye verilen zararlarda zarar verilen mal veya malzemenin fatura bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ücret tahsil edilir. Zararın          Katı
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A   İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI (2464 S.K.84-3) Beher m²’sinden  
1 25 m²’ye kadar 1.00 TL
2 26-100 m² arası 1.00 TL
3 101-250 m² arası 1.00 TL
4 251-500 m² arası 1.00 TL
5 501 m²’den yukarı 1.00 TL
B   CANLI MÜZİK YAYIN HARCI
  1 Kafeterya, Çay Bahçesi vb. 1.000.00 TL
2 İçkisiz Lokanta, Restoran vb. 1.000.00 TL
3 İçkili Lokanta, Restoran, Bar vb. 1.000.00 TL
C   MES’UL MÜDÜRLÜK BELGESİ
  1 Küçük Ölçekli İşletmeler 0-100 m² 400.00 TL
2 Orta Ölçekli İşletmeler 100-500 m² 700.00 TL
3 Büyük Ölçekli İşletmeler 501 m²’den büyük 1.200.00 TL
D   Diğer
1 Ruhsat Yenileme Ücreti 50.00 TL
2 Evrak Onayı 70.00 TL
3 Tetkik Harcı (Sıhhi Müesseseler) 100.00 TL
4 Tetkik Harcı (Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri) 100.00 TL
5 Tetkik Harcı (Gayrısıhhi Müesseseler) 200.00 TL
6 Tetkik Harcı (Enerji Santralleri) 30.000.00 TL
7 Başvuru Harcı (Sıhhi Müesseseler) 100.00 TL
8 Başvuru Harcı (Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri) 100.00 TL
9 Başvuru Harcı (Gayrısıhhi Müesseseler) 200.00 TL
10 Suret Harcı (Sıhhi Müesseseler) 100.00 TL
11 Suret Harcı (Umuma Açık Eğlence İstirahat Yerleri) 100.00 TL
12 Suret Harcı (Gayrısıhhi Müesseseler) 200.00 TL
E   Hafta Tatili Ruhsat Harcı  
    NOT:“6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 25.maddesinin; 02/01/1924 tarihli ve 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz.” hükmü amirdir.  
1 Oto Satış Yerleri, Galeriler ve Oto Kiralama İşletmeleri 250.00 TL
2 Akaryakıt İstasyonları         1.000.00 TL
3 Oto Tamir-Bakım Servisleri 250.00 TL
4 Kuaför  Salonları 200.00 TL
5 Berberler 100.00 TL
6 Güzellik Salonları 200.00 TL
7 Fırınlar, Pastaneler, Simit vb. Üretim Yerleri 250.00 TL
8 İçkili Lokantalar 500.00 TL
9 Restaronlar 250.00 TL
10 Birahaneler 250.00 TL
11 İçkisiz Lokantalar, Restoranlar 250.00 TL
12 Yemek Fabrikaları 600.00 TL
13 Zincir Marketler 2.500.00 TL
14 Marketler 250.00 TL
15 Semt Bakkalları, Büfeler 50.00 TL
16 Kahvehaneler 100.00 TL
17 Çay Ocakları 50.00 TL
18 Kafeler 200.00 TL
19 İnternet Salonları, Oyun Salonları vb. 200.00 TL
20 Sinema, Tiyatro Salonları 500.00 TL
21 Düğün Salonları 500.00 TL
22 Spor Tesisi, Sauna, Hamam vb. 500.00 TL
23 Oteller, Konaklama Tesisleri 1.000.00 TL
24 Dershaneler, Etüd Merkezleri 500.00 TL
25 Meşrubat Depoları, Dağıtım Merkezleri 1.000.00 TL
26 Diğer İşletmeler
a-)25 m²’ye kadar 100.00 TL
b-)26-100 m² arası 150.00 TL
c-)101-250 m² arası 200.00 TL
d-)251-500 m² arası 250.00 TL
f-)501 m²’den yukarı 300.00 TL
   İlgili mevzuattan doğan haklar saklıdır.
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFASİ
A   MEZARLIK ÜCRETLERİ  
  1 Koçarlı  Merkez
     Önceden alınan mezar yeri 1 adet 300.00 TL
     Ölüm günü alınan mezar yeri 1 adet 100.00 TL
5     Diğer mahallelerin mezar yerleri
     Tek Kabir
     Çift Kabir
Not : Ölüm halinde ücret alınmayacak
B BEYAN DEĞERİ
1 Tapu ve vergi dairesine verilmek üzere beyan değerleri için tapu başına 10.00 TL
SIRA NO ALT SIRA GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A   PAZAR YERLERİ ÜCRETLENDİRİLMESİ  
1 Pazarcı kimlik kartı çıkarma 150.00 TL
2 Pazarcı kartları her yıl vize edilir. Koçarlıda   ikamet edenler için (Yıllık) 100.00 TL
3 Koçarlı dışında ikamet edenler için (Yıllık) 200.00 TL
2 Eşit taksitte ödenir.
SIRA NO ALT SIRA GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI
TARİFESİ
A   DÜĞÜN SALONLARI
  1 Mahallelerdeki Düğün Salonları
Açık düğün salonu 200.00 TL
Kapalı düğün salonu 350.00 TL
B   DİĞER HUSUSLAR
1 Fiyatlar sadece mekan ücreti olup görevlendirme yapılacak personelin günlük ücreti   50 TL( KDV dahil) dır.
2 Yemekli taleplerde ücret kişi sayısı ve talep edilen menüye göre İşletmeler Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.(Maliyet+%20)
3 Düğün salonunda taşınır ve taşınmaz her türlü zararlardan dolayı zarar tespitine Zabıta Müdürlüğü yetkili olup, verilen zararın tutarı nakit olarak tahsil edilecektir.
4 Salonlardan vazgeçildiği takdirde merasimin yapılacağı tarihten bir (1) ay önce haber verilmesi halinde ödenen tutarın  % 30’u; daha az sürede haber verilmesinde % 50 si Belediye geliri olarak kayıt edilir.
5 Salonları kiralayanlar her ne sebeple olursa olsun tahsis hakkını bir başkasına devir edemezler.
6 Yatırılan salon ücreti bir sonraki yıla devir olamaz.
7 Hastalık, askerlik, birinci derece akrabaların vefatı söz konusu olduğunda gerekli evrakların ibrazı ile düğün tarihinde değişiklik Belediye Başkanının uygun oluruna istinaden aynı yıl içerisinde değiştirebilinir.
 

 

SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
A 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

    İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer  

KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak  

Bulvar ve Meydan

 

25
 

Cadde

 

24

 

 

Sokak 23

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 22

 

Diğer 21

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 7

 

 

Cadde 6

 

 

Sokak 5

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 33

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 50

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0.25

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0.25

 

2 B) EĞLENCE VERGİSİ  (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
  Eğlencenin Türü ve Alanı KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
50 m²’ye kadar 14

 

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

 

 

 

 

51 m²-150 m² arası 17

 

 

151 m²-300 m² arası 20

 

 

301 m²’den yukarı 23

 

 

4 yıldızlı otelde 26

 

 

5 yıldızlı otelde 29

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 8

 

 

26 m²-50 m² arası 9

 

 

51 m²-100 m² arası 10

 

 

101 m²-200 m² arası 11
201 m²’den yukarı 12

 

 

3 İŞGAL HARCI
  İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 2

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,5

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 5

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,50

 

 

4 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

 

  İşyerinin Türü ve Alanı KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 100

 

 

26 m²-100 m² arası 150

 

 

101 m²-250 m² arası 200

 

251 m²-500 m² arası 250

 

 

501 m²’den yukarı 300

 

 

5 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
  İşyerinin Türü ve Alanı KDV DAHİL 2020 YILI TARİFESİ
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 1

 

 

26 m²-100 m²  arası 1

 

 

101 m²-250 m² arası 1

 

 

251 m²-500 m² arası 1

 

 

501 m²’den yukarı 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. maddesine uygun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f)bendine istinaden belirlenen ücret tarifesinin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına, Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği yukarıdaki şekliyle meclisçe oybirliğiyle ile karar verilerek gündemin diğer maddesinin müzakeresine geçildi.

 

 

2.OTURUM

KARAR NO: 101

Konunun Özü:2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Hk.

 

Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının 03.01.2020 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 17:30’da son verildi.